Válka o Novu

Porovnání a sumarizaci původních, změkčených, zrušených a v současné době platných licenčních podmínek společnosti CET 21 provedl a 19. března 2001 na své Louči (www.louc.cz) zveřejnil Milan Šmíd v textu nazvaném Jak se TV Nova zbavila licenčních podmínek. Ušetřil mi tím spoustu práce a patří mu za to dík.

Jak se TV NOVA zbavila licenčních podmínek

Součástí licence 001/1993 udělené společnosti CET 21 9. 2. 1993 bylo 31 podmínek. Za držitele licence je podepsali jednatel CET 21 Jozef Alán a tehdy také prezident CEDC Mark Palmer. Když CET 21 o několik týdnů později uzavírala smlouvu o založení ČNTS, do věci se vložili američtí právníci a zástupci CET 21 si vyžádali další jednání o podmínkách licence, které vyústilo v jejich úpravu, ke které došlo 11. 5. 1993. Tentokráte podmínky licence podepisoval už jenom jednatel CET 21 Jozef Alán. Obě verze – tu původní i tu upravenou – uvádí Výroční zpráva RRTV za rok 1993. Níže uvedený text obě verze spojil. Tučně je uvedený text, který byl do původních podmínek přidán, kurzíva vyznačuje text, který byl v květnu 1993 vypuštěn.

Příloha k licenci č.001/1993

PODMÍNKY K LICENCI (programové a ostatní)

Držitel licence se zavazuje:

1) že jeho vysílání bude v souladu se zákony ČR a mezinárodními závazky České republiky. Vysílání bude zejména respektovat Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, ustanovení zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasové a televizního vysílání, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi a Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice po její ratifikaci Českou republikou;

2) že ve svém vysílání bude uvádět pouze objektivní, vyvážené a ověřené informace; v případě, že informace nelze ověřit, s uvedením zdroje; nedá svým vysíláním možnou příčinu k rozněcování šovinismu, netolerance a rasové nenávisti;

3) že bude odrážet názorovou pluralitu demokratické společnosti zejména tím, že vysílání nebude jednostranně přihlížet pouze k jednotlivým názorovým orientacím, k jednomu náboženskému vyznání nebo světovému názoru, k zájmu jedné politické strany, hnutí, skupiny nebo části společnosti.

4) že jeho pořady nebudou v rozporu s pravidly slušného chování a zvláště nebudou obsahovat pornografii; (viz výklad)

5) že vysílání bude respektovat lidskou důstojnost a základní práva třetích osob;

6) (že zajistí) že vynaloží veškeré možné úsilí, aby každá fyzická či právnická osoba bez ohledu na svou státní příslušnost dostala příležitost uplatnit své právo na odpověď nebo najít jinou srovnatelnou právní či administrativní nápravu v souvislosti s vysílanými pořady. Zejména zajistí, aby časové zařazení odpovědi a ostatní náležitosti výkonu práva na odpověď byly takové, aby právo mohlo být účinně vykonáno;

7) že v souladu se zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání poskytne státním orgánům a orgánům veřejné správy nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení v naléhavém veřejném zájmu, a to v době, která by nebezpečí z prodlení snížila na minimum;

8) že dodrží programovou skladbu a rozsah vysílání obsažené v žádosti o licenci s ohledem zejména na celoformátovost programu a části programu věnované tuzemskému zpravodajství, publicistice a dramatické tvorbě; (viz výklad)

9) že zpravodajství bude uváděno v časech v souladu s programovým návrhem a bude zajišťováno v souladu s pravidly nezávislé žurnalistiky; (viz výklad)

10) (že od počátku druhého roku vysílání) že od počátku pátého roku vysílání bude nejméně 40 procent vysílacího času věnováno pořadům vlastní tuzemské produkce. Vlastní tuzemskou produkcí se rozumí produkce výroby na území České republiky společností CET 21 nebo na její zakázku tuzemskými producenty. Během prvního roku vysílání dosáhne vlastní tuzemská produkce nejméně 25 % vysílacího času, během druhého roku vysílání 30 % a během třetího roku vysílání 35 % vysílacího času. Tato procenta budou počítána za období každého čtvrtletí. Držitel licence vynaloží na tyto pořady minimálně 22 % ze svých celkových ročních programových nákladů.

(Držitel licence bude respektovat minimální procento programových nákladů vynaložených na tyto pořady, stanovené Radou. S ohledem na obtížnou momentální vyčíslitelnost bude toto procento nákladů stanoveno během prvního roku vysílání a bude závazné od začátku druhého roku vysílání; určené procento nepřesáhne 22 procent;)

11) že bude respektovat minimální procento programových nákladů vynaložených na tuzemskou dramatickou tvorbu, stanovené Radou během prvního roku vysílání a závazné od začátku druhého roku vysílání; určené procento se bude pohybovat v proporci přiměřené procentu programových nákladů uvedenému v bodě 10;

12) že od druhého roku vysílání minimálně 27 % vysílacího času bude věnováno pořadům vyrobeným producenty nezávislými na držiteli licence a jím kontrolovaných subjektech, z toho polovinu pořadům vyrobeným tuzemskými producenty, pokud držitel licence neprokáže, že na českém trhu není k dispozici odpovídající objem televizní produkce odpovídající evropským standardům. Toto procento bude počítáno za období každého čtvrtletí. Držitel licence bude respektovat minimální procento programových nákladů vynaložených na tyto pořady, stanovené Radou během prvního roku vysílání. Určené procento se bude pohybovat v proporci přiměřené procentu programových nákladů uvedenému v bodě 10. Do tohoto limitu se nezapočítává procento vysílacího času a programových nákladů věnované pořadům vlastní tuzemské produkce, vyrobené na zakázku (bod 10); (viz výklad)

13) že nejméně 50 % vysílacího času vyhradí evropským dílům, s výjimkou času určeného zpravodajství, sportovním událostem, soutěžím a teletextovým službám. Toto procento bude počítáno za období každého kalendářního roku a může být zvýšeno v případě přijetí mezinárodních závazků České republiky ve vztahu k Evropským společenstvím. Tato podmínka vstoupí v platnost přijetím mezinárodních závazků České republiky v této oblasti.

14) že procento produkce starší deseti let nepřesáhne 10 % vysílacího času, počítáno za období každého kalendářního roku; do procent produkce starší deseti let se nezapočítávají tyto kategorie pořadů:
a) filmová a televizní díla vyznamenaná na mezinárodním fóru;
b) filmová a televizní díla uváděná v rámci profilového pořadu význačného režiséra, herce či scénáristy, popř. profilového pořadu mapujícího význačná díla jistého historického období;
c) zahraniční pořady, které mají jistý vztah k České republice, její kultuře, území či dějinám vzhledem ke svému obsahu nebo osobnostem, které se na jejich vzniku podílely;

15) že více než 20 % pořadů tuzemské produkce nebude přebíráno od České televize nebo vyráběno ve spolupráci s Českou televizí, počítáno za období každého kalendářního roku;

16) že v souladu se svým projektem vyhradí vysílací časy pro vstup veřejnosti do vysílání nejpozději od počátku druhého roku vysílání; (a to v rozsahu nejméně jedné hodinu týdně nejpozději od počátku druhého roku vysílání;)

17) že jakékoli změny právnické osoby, která je držitelem licence, skladby kapitálu investorů, vedoucí ke změně kontroly nad jejich činností, a ustanovení společenské (obchodní) smlouvy mezi držitelem licence a investory předloží předem ke schválení Radě. Tato společenská smlouva je součástí podmínek licence. Účastníky této společenské (obchodní) smlouvy jsou držitel licence, CEDC a Česká spořitelna, a to v rozsahu a za podmínek stanovených obchodní smlouvou;

(jež bude do 90 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence předložena Radě; obchodní smlouva bude respektovat ustanovení dohody o obchodní smlouvě mezi držitelem licence a CEDC, jež je přílohou podmínek k licenci;)

18) že CEDC jako v podmínkách licence stanovený účastník obchodní smlouvy a další investoři stanovení společenskou (obchodní) smlouvou nebudou zasahovat žádným způsobem do programování televizní stanice, a zvláště nebudou zasahovat do redakční nezávislosti zpravodajských pracovníků; (viz výklad)

19) že do řídících funkcí v televizní stanici a do funkcí pracovníků odpovědných za vytváření programu bude přijímat pouze pracovníky s negativním lustračním osvědčením;

20) že nejpozději k začátku třetího roku vysílání bude televizní stanice zaměstnávat nejméně 90 % pracovníků s občanstvím České republiky;

21) že pro svou obchodní činnost nebude používat téže reklamní agentury jako Česká televize;

22) že v případných regionálních oknech svého vysílání nebude uvádět více než 3 % takto vymezeného vysílacího času reklamy z regionů; tato podmínka vstoupí v platnost v regionu, pro jehož území byla udělena regionální televizní licence, 3 měsíce poté, kdy regionální licence nabyla právní moci;

23) že při prodeji reklamního času nebude diskriminovat tuzemské zadavatele reklamy;

24) že jeho vysílání nebude obsahovat reklamy na tabákové výrobky a na alkoholické nápoje a pořady sponzorované výrobci tabákových výrobků a alkoholických nápojů. Držitel licence je oprávněn požádat o změny této podmínky v případě změny příslušných zákonů. Toto ustanovení se v souladu s výkladem Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice nevztahuje na přenosy sportovních událostí a jiných událostí v souladu s čl. 61 výkladu této úmluvy;

25) že název nebo logo televizní stanice budou uváděny v pravidelných intervalech, a to alespoň jedenkrát v hodině, vhodnými prostředky;

26) že do dne zahájení svého vysílání uzavře příslušné smlouvy s organizacemi, kterým bude přiznáno výhradní oprávnění zastupovat autory a výkonné umělce ve výkonu práv;

27) že v pravidelných intervalech ne menších než čtvrt roku (a to čtvrtletně), bude informovat Radu o plnění podmínek licence a k 31.1. každého roku poskytne Radě výroční zprávu včetně zprávy o hospodaření;

28) že v období od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence do zahájení bude v pravidelných intervalech ne menších než čtvrt roku (v souladu s harmonogramem) informovat Radu o plnění časového harmonogramu přípravy vysílání. Tento časový harmonogram je součástí podmínek licence;

29) že rozsah pokrytí území ČR televizním signálem specifikovaný kmitočtovým přídělem neklesne pod úroveň této specifikace s výjimkou doby potřebné na nezbytnou údržbu, opravy a přestavby vysílačů a přenosových cest;

30) že oznámí České televizi den zahájení svého vysílání nejpozději 90 dní před tímto dnem;

31) že uhradí škodu, jejíž výši má právo definovat Rada, v případě zaviněného nedodržení zákonné lhůty zahájení vysílání.

Držitel licence je povinen ohlásit Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání veškeré změny v údajích uvedených v žádosti o licenci a licenci samotné v souladu s 14, odst. 1 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Držitel licence je povinen provozovat vysílání v souladu s fakty, které uvedl v žádosti o licenci a v průběhu slyšení před Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a v souladu s podmínkami k licenci.

Podmínky licence byly vydány na základě 12, odst. 3 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Držitel licence byl s nimi seznámen, vzal je na vědomí a je si vědom veškerých důsledků jejich nerespektování.

II. Rada dále upřesňuje výklad některých podmínek pro potřeby držitele licence č.001/1993 společnosti CET 21, spol. s r.o. takto:

ad 4) Výklad pojmu pornografie a pravidel slušného chování je třeba činit v souladu s evropskými standardy a úmluvami. Blíže viz bod 120 Explanatory report Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice států.

ad 8) Důraz je položen na povinnost udržet rozsah vysílání, celoformátovost programu a kvalitní zpravodajství v souladu s kritérii konkursu a vlastním projektem CET 21. Podmínka neznamená závaznou petrifikaci náběhového programového schématu. Držiteli licence se nebrání, aby změnou programové skladby reagoval na měnící se nároky diváků, změny životního stylu obyvatel a změnu pracovní doby v souvislosti se zavedením letního času při dodržení celoformátovosti a základní koncepce programové skladby obsažené v projektu.

ad 9) Smyslem podmínky je udržet zpravodajství v nejsledovanějších časech vysílání tak, jak stanoví projekt stanice CET 21 a jedno z kritérií konkursu. Podmínka nevylučuje změny času, kdy je zpravodajství uváděno, jako reakce na vývoj potřeb diváků či diváckých stereotypů, pokud tyto změny nejsou zásadního charakteru.

ad 12) Vzhledem k prokazatelné nerovnosti tuzemského nezávislého produkčního sektoru je možné do čtvrtého roku vysílání tuto podmínku splnit zakoupením maximálního objemu dostupné tuzemské nezávislé tvorby, která splňuje programové a technické standardy televizní stanice držitele licence, byť tento objem nedosahuje 13,5 %, tedy stanovenou polovinu z 27 procent. Držitel licence je při nenaplnění povinných procent povinen na konci každého roku Radě prokázat, že projevil zájem o pořady nezávislých producentů, bez závažných důvodů neodmítl jejich nabídky a že důvodem nesplnění povinnosti je omezený objem tuzemské nezávislé produkce, která pro vysílání držitele licence přichází v úvahu.

ad 18) Programováním se rozumí konkrétní dramaturgie televizní stanice.

Držitel licence se s tímto výkladem seznámil a zavazuje se jej respektovat. Tento výklad je nedílnou součástí podmínek k licenci č. 001/1993.

V Praze dne 11. května 1993

Ve výše uvedené textu je dobré si všimnout zvláště výkladu k bodu 8 licenčních podmínek, které ještě před zahájením vysílání uvolňuje držiteli licence ruce k víceméně libovolné změně programového obsahu slíbeného v žádosti o licenci. Poté, co poslanci umožnili novelou č.301/96 Sb. rušit podmínky licence, CET 21 plně využila nabídnutou možnost, takže na začátku roku 1997 veškeré licenční podmínky se omezily na následující text (zdroj: Zpráva RRTV za rok 1996, II. část).

Platné znění licenčních podmínek CET 21, s.r.o., Licence č. 001/1993

Držitel licence se zavazuje:

(č.1-7 zrušeno)

8) že dodrží programovou skladbu a rozsah vysílání, celoformátovost a části programu věnované tuzemskému zpravodajství a publicistice. Důraz je položen na povinnost udržet rozsah vysílání, celoformátovost programu a kvalitní zpravodajství v souladu s kritérii licenčního řízení a vlastním projektem CET 21. Podmínka neznamená závaznou petrifikaci náběhového programového schématu. Držiteli licence se nebrání, aby změnou programové skladby reagoval na měnící se nároky diváků, změny životního stylu obyvatel a změnu pracovní doby v souvislosti se zavedením letního času při dodržení celoformátovosti a základní koncepce programové skladby obsažené v projektu.

9) že zpravodajství bude uváděno v časech v souladu s programovým návrhem. Smyslem podmínky je udržet zpravodajství v nejsledovanějších časech vysílání tak, jak stanoví projekt stanice CET 21 a jedno z kritérií licenčního řízení. Podmínka nevylučuje změny času, kdy je zpravodajství uváděno, jako reakce na vývoj potřeb diváků či diváckých stereotypů, pokud tyto změny nejsou zásadního charakteru.

10) provozovatel se zavazuje uplatnit v maximální míře, kterou dovoluje rozvinutost trhu, zájem diváků a kterou předepisují mezinárodní normy závazné v České republice, věnovat prostředky na vlastní výrobu pořadů. Vlastní výrobou pořadů se rozumí výroba pořadů, kterou financuje a organizuje provozovatel, nebo kterou zadává subjektu, který je registrován v obchodním rejstříku či živnostenském úřadu v České republice.

(č.11-15 zrušeno)

16) že v souladu se svým projektem vyhradí vysílací časy pro vstup veřejnosti do vysílání nejpozději od počátku druhého roku vysílání;

(č.17-18 zrušeno)

19) že do řídících funkcí v televizní stanici a do funkcí pracovníků odpovědných za vytváření programu bude přijímat pouze pracovníky s negativním lustračním osvědčením;

(č.20-28 zrušeno)

29) rozsah pokrytí území ČR televizním signálem specifikovaný kmitočtovým přídělem neklesne pod úroveň této specifikace s výjimkou doby potřebné na nezbytnou údržbu, opravy a přestavby vysílačů a přenosových cest.

(č.30-31 zrušeno)